Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarçerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
AD- SOYAD:Alper Çavuş
ADRES: Sabuni Mh. Banka Aralığı Sk. No:14/8 Edirne

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığıtakdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ekücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğinipeşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimlerkarşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhütedilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veyamal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerindentalep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmaküzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifadeeder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronikortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilenürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenenve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatlergüncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilanedilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. SATICI BİLGİLERİ
  Ünvanı : Dijimenü – Alper Çavuş
  Adres: Sabuni Mh. Banka Aralığı Sk. No:14/8 Edirne
  Telefon: 05372403519
  Eposta: [email protected]
 2. ALICI BİLGİLERİ
  Teslim edilecek kişi:
  Teslimat Adresi :
  Telefon:
  Eposta/kullanıcı adı:
 3. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan:
  Adres:
  Telefon:
  Eposta/kullanıcı adı:
 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 5. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
  7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

ÜrünAçıklamasıAdetBirim FiyatıAra Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:

TeslimEdilecek kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat tarihi:
Teslim şekli:

7.4. Ürünsevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ
  Ad/Soyad/Unvan:
  Adres:
  Telefon:
  Eposta/kullanıcı adı:

Faturateslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ilebirlikte

teslimedilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgisahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan vetaahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi,mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ yaverilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru veeksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgilerkısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adrestekikişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslimedilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI,Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsagaranti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ileteslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göresağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esaslarıdâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifasısırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareketetmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI,sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek veaçıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarikedebilir.

9.5. SATICI,sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halindesözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiğitarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan vetaahhüt eder.

9.6. ALICI,Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyitedeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesive/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusuürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI,Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veyakuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilercehaksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veyafinans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusuürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’yaiade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI,tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve taraflarınborçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşmasıgibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içindeteslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali iledeğiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICItarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığıödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankatarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nınhesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

9.9.SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonrakendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefonhatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefongörüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarlaALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekleSATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerindebulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI,sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Caymahakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICIile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veyaürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkingüvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkinkimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir öncekiaya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisineait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nıntalebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişdondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halindeise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sairbilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığınedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal,nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyive bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacaktüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.14. ALICI,SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlakaaykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçiçin, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcıfaaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15.SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolündeolmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başkaweb sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’yayönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veyao siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiğibilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşmeiçerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlalnedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerinhukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyeliksözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI;mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisineveya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört)gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluküstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmedencayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise,bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresisona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetsözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımındankaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle,cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Caymahakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadelitaahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürününişbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleriçerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiyeveya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürününfaturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ilebirlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen siparişiadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İadeformu,

c) İadeedilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikteeksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI,cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süreiçerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iadeetmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veyaiade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazminetmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüneuygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICIsorumlu değildir.

f) Caymahakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limittutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirimmiktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nınisteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve gerigönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları,makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veyason kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardındanALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyenaçısından uygun olmayan ürünler, (su arıtma filtreleri, soda makinesi, sodamakinesi şişesi, soda makine tüpleri) teslim edildikten sonra başka ürünlerlekarışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Aboneliksözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreliyayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veyatüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntükayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilmeve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajınınALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkündeğildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ileifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelikgereği mümkün değildir.

Kozmetik vekişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılımve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödemeişlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kartsahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faizödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Budurumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâletücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayıtemerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nınuğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbusözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanundabelirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğuveya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetineveya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgileraşağıdadır:

01/01/2017tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakemheyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400(iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketicihakem heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketicihakem heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on)Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz)Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındakiuyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbuSözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Siteüzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tümşartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbusözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacakşekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI: Alper Çavuş

ALICI:
TARİH: